Bani de calculator

Ministerul Educației și Cercetării anunță acordarea de sprijin financiar în vederea achiziționării de calculatoare, prin programul Euro 2020.

Beneficiarii acestui program sunt elevi ai învăţământului de stat sau particular acreditat, care provin din familii cu venitul brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

paperless

Foto: SERENA BLAGA

Acte necesare

  • declaraţie pe propria răspundere că venitul pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de lege şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu configuraţie minimă standard
  • cerere-tip
  • copie de pe BI / CI a părinţilor
  • copie de pe certificatul de naştere / CI a elevului;
  • copie de pe certificatul de naştere / CI a celorlalţi membri ai familiei
  • adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elevi sau studenţi a celorlalţi fraţi / surori şi ca nu beneficiază de acest ajutor
  • acte în original privind veniturile brute ale membrilor familiei
  • adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate / media generală din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul veniturile realizate de membrii familiei din luna precedentă depunerii cererii, cu excepția alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea acestor drepturi și obligații.

Solicitantul va transmite învățătorului / dirigintelui cererile, precum și documentele justificative, prin WhatsApp. Învățătorul / dirigintele va trimite aceste documente pe e-mail-ul scolii. Termen-limită: 17 aprilie 2020, ora 16:00.

Aceste informații au fost aduse la cunoștința publicului prin intermediul unui comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: